about us – về chúng tôi

Since 2016

!

English Studio

Ngày thành lập 8/8/2016

Những người sáng lập
Pascal – Giáo viên
Kiến Lưu – Quản lý

Mùa Corona
Ha lâu quên
2017
2017
2016